УКРАИНА: Полиция не имеет права проверять наличие сертификата о вакцинации. (ВИДЕО, мнение адвоката)

По мнению адвоката Сергея Гулы:
  1. Полиция не уполномочена проверять сертификаты о вакцинации против COVID-19 (далее – сертификаты)  /А, 3:55/. В Законе «О полиции» четко прописаны полномочия полицейских, и там нет полномочия проверять наличие сертификата. Такая проверка есть превышение служебного положения и подпадает под статью  365 Уголовного Кодекса Украины. Надо попросить полицейских показать статью закона «О полиции», в соответствии с которой они хотят проверить вас на наличие сертификата.  Ссылка полицейских на Постановление Кабинета Министров является безосновательной, так как полномочия полицейских прописываются не Постановлением КМУ, а законом «О полиции». 
ККУ. Стаття 365. Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу.

1. Перевищення влади або службових повноважень, тобто умисне вчинення працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому прав чи повноважень, якщо вони завдали істотної шкоди охоронюваним законом правам, інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам, інтересам юридичних осіб, - карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років…

Добавим к этому статью 19 Конституции Украины, согласно которой 
Конституція України. Стаття 19. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
  1. Полицейские не имеют права требовать предоставления сертификата, так как это  конфиденциальная информация о состоянии здоровья.  Проверять любую информацию о состоянии здоровья граждан полиция имеет право только на основании определения суда.  Согласно ст.39.1 Закона Украины «Основи законодавства України про охорону здоров'я» от 19.11.1992 г. № 2801-XII  (далее   – Закон № 2801-XII) и статьи 286 Гражданского Кодекса Украины каждый имеет право на тайну о состоянии свого здоровья (Б, 6:00).
Закон № 2801-XII. Стаття 39-1. Право на таємницю про стан здоров'я
Пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні. Забороняється вимагати та надавати за місцем роботи або навчання інформацію про діагноз та методи лікування пацієнта.

ЦКУ. Стаття 286. Право на таємницю про стан здоров'я
1. Фізична особа має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при її медичному обстеженні.

2. Забороняється вимагати та подавати за місцем роботи або навчання інформацію про діагноз та методи лікування фізичної особи.

3. Фізична особа зобов'язана утримуватися від поширення інформації, зазначеної у частині першій цієї статті, яка стала їй відома у зв'язку з виконанням службових обов'язків або з інших джерел.

4. Фізична особа може бути зобов'язана до проходження медичного огляду у випадках, встановлених законодавством.

Добавим к этому, что информация о вакцинации является персональными данными, и согласно статьи 32  Конституции Украины «Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.»  
  1. Конституция Украины согласно ст.8 имеет наивысшую юридическую силу (Б, 3:30). Не может Постановление КМУ или приказ министра здравоохранения ограничить права, предоставленные Конституцией Украины. 
Конституція України. Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права.
Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.

Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.

Добавим к сказанному адвокатом, что экспериментальные генетические вакцины против COVID-19 не прошли всех клинических испытаний, поэтому применение их является медицинским опытом. Согласно ст. 28 Конституции Украины ни один человек без его свободного согласия не может быть подвергнут медицинским, научным или другим опытам. 

Приказ МЗ Украины «Про затвердження Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням» от 04.10.2021 г. № 2153 (далее – Приказ № 2153), которым определен перечень профессий и организаций, работники которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19, в нарушение статьи 28 Конституции Украины делает обязательной вакцинацию экспериментальными генетическими вакцинами, не прошедшими всех стадий клинических испытаний,  для большого ряда профессий и организаций – для многих сотен тысяч граждан Украины. 

Этим он нарушает также положения Нюрнбергского Кодекса, согласно которому абсолютно необходимым условием проведения эксперимента на человеке является добровольное согласие последнего. Также нарушает резолюцию Парламентской Ассамблеи Совета Европы от 27.01.2021 г. № 2361, согласно которой вакцинирование против  COVID-19 может быть только добровольным, и не допускается любая дискриминация тех, кто отказывается вакцинироваться. 

Ссылка в приказе № 2153, на статью 10 Закона Украины  «Основи законодавства України про охорону здоров’я»,  статьи 12 Закона Украины «Про захист населення від інфекційних хвороб» является не правомерной, поскольку эти статьи законов относятся к вакцинам, прошедшим все стадии клинических испытаний и зарегистрированы в установленном порядке. 

Нюрнбергский Кодекс 1947 г. http://www.psychepravo.ru/law/int/nyurnbergskij-kodeks.htm
  1. Абсолютно необходимым условием проведения эксперимента на человеке является добровольное согласие последнего…
Конституція України. Стаття 28. Кожен має право на повагу до його гідності.
Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню.
Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам.
Резолюция ПАСЕ № 2361. 

7.3.1. обеспечить информирование граждан о том, что вакцинация НЕ является обязательной, что никто не может подвергаться политическому, социальному или иному давлению для прохождения вакцинации, если они сами того не пожелают;
7.3.2. обеспечить, чтобы никто не подвергался дискриминации за то, что не прошел вакцинацию из-за возможного риска для здоровья или нежелания пройти вакцинацию;

В связи с нарушением принципа добровольности для таких медицинских опытов с людьми, а также в связи с огромным числом тяжелых побочных действий экспериментальных генетических вакцин, включая смерть, по нашему мнению, Приказ № 2153 подпадает под статью 60 Конституции Украины, которая говорит о том, что за издание и исполнение явно преступного распоряжения или приказа наступает юридическая ответственность. 

Конституція України. Стаття 60. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази.

За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність.

Министр здравоохранения, подписавший этот приказ, и все исполнители этого приказа, по нашему мнению, должны понести уголовную ответственность за тяжкие побочные явления и смерть людей, которые на основании этого приказа были вынуждены вакцинироваться, чтобы сохранить работу.

Большая просьба к юристам Украины подать исковое заявление в суд на противозаконность приказа МЗ Украины «Про затвердження Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням» от 04.10.2021 г. № 2153. 

р.Б. Александр, р.Б. Ирина

А) Облави поліції на людей та в транспорті! Як захиститися?


Б) Як поставити на місце поліцію та чиновників, які вимагають ВАКСсертифікати - ВАЖЛИВІ НОРМИ ЗАКОНІВ!

8 декабря 2021   Просмотров: 2 247