УПЦ МП ОТРЕКАЕТСЯ ОТ МП. Письмо с Украины"Сегодня на собрании благочиния нам были вручены тексты обращений к президенту, Верховной Раде и кабинету министров о том, чтобы в Украине перестали называть УПЦ Московским Патриархатом или РПЦ в Украине. Эти письма нужно отправить вместе с подписями прихожан на указанные адреса заказными письмами с уведомлением. 

После этого сфотографировать уведомления и подписи тех кто подпишется и предоставить в епархию. Многие священики с этим не согласны, так как у нас даже антиминсы подписаны "по благословению патриарха Кирилла"."

* * *
ВОЛОДИМИРУ ОЛЕКСАНДРОВИЧУ ЗЕЛЕНСЬКОМУ
Адміністрація Президента України, вул. Банкова, 11, м. Київ, 01220

Щодо порушення конституційного права
осіб, які належать до віруючих Української
Православної Церкви

ЗВЕРНЕННЯ
Шановний Володимире Олександровичу!
Ми, віруючі Української Православної Церкви звертаємося до Вас з питання, пов'язаного з антицерковними законами, які порушують наші конституційні права.

Так, Закон України № 2673-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо підлеглості релігійних організацій та процедури державної реєстрації релігійних організацій зі статусом юридичної особи» від 17.01.2019 р. та Закон України № 2662-VIII «Про внесення зміни до статті 12 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" щодо назви релігійних організацій (об'єднань), які входять до структури (є частиною) релігійної організації (об'єднання), керівний центр (управління) якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, шо здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України» від 20.12.2018 р. (далі по тексту - Закони) суперечать конституційному принципу відокремлення держави від церкви.

Протягом останніх років Міністерство культури України шляхом зловживань та маніпуляцій, застосовує ці антиконституційні Закони виключно проти Української Православної Церкви та в примусовому порядку намагається позбавити Її своєї власної назви. Посадовцями порушується принцип рівності всіх релігійних конфесій перед законом та обмежується в правах нашарелігійна організація серед інших, що є дискримінацією за релігійною ознакою мільйонів віруючих громадян, котрі належать до Української Православної Церкви. Державні органи, втручаючись у внутрішні справи Церкви, нав'язують своє розуміння її релігійної та ієрархічної структури. 

Порушуються положення Конституції України, які виключають можливість встановлення особливих вимог до назви окремих релігійних організацій і які регламентують право кожного сповідувати будь-яку релігію. Через це, релігійні громади УПЦ знаходяться під постійним тиском між органами державної влади та рейдерами, нас позбавили можливості вносити зміни до установчих документів, змінювати керівників, відкривати рахунки в банківських установах, користуватись послугами нотаріусів, оформлювати права на земельні ділянки під церковними спорудами та інше.

Як наслідок, збільшилась кількість міжконфесійних протистоянь, посилились релігійна ворожнеча та конфлікти в державі. Регулярно здійснюються провокативні дії окремими псевдо релігійними організаціями, що зумовлюють дестабілізацію в українському суспільстві. В засобах масової інформації та Інтернет-просторі подається неправдива інформація щодо висвітлення релігійних подій, яка дискредитує Українську Православну Церкву. 

Чисельно збільшилась кількість кримінальних правопорушень на релігійній основі та судових процесів щодо оскарження актів органів державної влади. Використання антиконституційних Законів церковними рейдерами, призводить до щоденної дестабілізації релігійної ситуації в суспільстві, погіршення рівня свободи віросповідання в Україні, створення суттєвих перешкод для духовного та соціального служіння церков і релігійних організацій.

Закони про примусову зміну назви та підлеглості не відповідають ані Конституції України, ані міжнародним договорам у сфері захисту прав людини. Зокрема, норми Законів суперечать положенням Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, Загальної декларації прав людини щодо питання захисту права на свободу віросповідання.

Завдяки прийняттю минулою владою законів, що порушують права віруючих нашої Церкви, релігійні громади УПЦ потрапили у нерівне становище у порівнянні з іншими релігійними організаціями. Ще за часів заснування своїх релігійних громад, ми не мали можливості передбачити негативні наслідки, встановлені прийнятими законами, щодо протиправної змінипідлеглості або обов'язку вказувати відповідну повну назву такої організації (об'єднання), вносити встановлені державою зміни до своїх статутів, втрату чинності статутами релігійних організацій (об'єднань) через невиконаннярегламентованих законами обов'язку. 

Примусова перереєстрація, зміна назви та підлеглості у канонічних питаннях релігійних організацій (об'єднань) є прямим втручанням у свободу віросповідання. Право на автономність релігійних організацій гарантується Європейською Конвенцією з прав людини та відображене у численних рішеннях Європейського Суду з прав людини. Релігійна організація має право самостійно обирати собі назву і її змінювати держава не вправі примушувати. Закони прямо порушують статтю 35 Конституції України, статтю 9 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, статтю 18 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права 1966 року, статтю 18 Загальної декларації прав людини 1948 року.

Просимо Вас, шановний пане Президенте, застосувати надані Вам законодавством України повноваження, а також свій авторитет і політичний вплив, щоб відмінити Закон України № 2673-VIII та Закон України № 2662-VIII, які, поряд з тим, що спричиняють порушення конституційних прав і свобод громадян України, несуть у собі загрозу миру і спокою в нашій Державі, ставлять під сумнів щирість проголошених Україною євроінтеграційних прагнень, реалізація яких є неможливою за умов порушення прав і свобод людини та особливо вразливих верств населення, до яких належать віруючі Української Православної Церкви.

Настоятель

Додатки:
Додаток 1. Підписи на підтримку віруючих Української Православної Церкви щодо звернення про порушення конституційного права на______ аркушах.

«____» __________________ 2021 року


Додаток 1.
Підписи на підтримку віруючих Української Православної Церкви щодо звернення
про порушення конституційного права

НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ:

ВЛАДИМИРУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ ЗЕЛЕНСКОМУ
Администрация Президента Украины, ул. Банковая, 11, г. Киев, 01220

О нарушении конституционного права
лиц, принадлежащих к верующим Украинской
Православной Церкви

ОБРАЩЕНИЕ
Уважаемый Владимир Александрович!
Мы, верующие Украинской Православной Церкви обращаемся к вам по вопросу, связанному с антицерковными законами, которые нарушают наши конституционные права.

Так, Закон Украины № 2673-VIII «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно подчиненности религиозных организаций и процедуры государственной регистрации религиозных организаций со статусом юридического лица» от 17.01.2019 г. и Закон Украины № 2662-VIII «О внесении изменения в статью 12 Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" относительно названия религиозных организаций (объединений), которые входят в структуру (является частью) религиозной организации (объединения), руководящий центр (управление) которой находится за пределами Украины в государстве, которое законом признано таким, что осуществило военную агрессию против Украины и/или временно оккупировала часть территории Украины» от 20.12.2018 г. (далее по тексту - Законы) противоречат конституционному принципу отделения церкви от государства.

В течение последних лет Министерство культуры Украины путем злоупотреблений и манипуляций, применяет эти антиконституционные Законы исключительно против Украинской Православной Церкви и в принудительном порядке пытается лишить Ее своего собственного названия. Должностными лицами нарушается принцип равенства всех религиозных конфессий перед законом и ограничивается в правах наша религиозная организация среди других, что является дискриминацией по религиозному признаку миллионов верующих граждан, которые принадлежат к Украинской Православной Церкви. Государственные органы, вмешиваясь во внутренние дела Церкви, навязывают свое понимание ее религиозной и иерархической структуры.

Нарушаются положения Конституции, которые исключают возможность установления особых требований к названию отдельных религиозных организаций и регламентирующих право каждого исповедовать любую религию. Через это, религиозные общины УПЦ находятся под постоянным давлением между органами государственной власти и рейдерами, нас лишили возможности вносить изменения в учредительные документы, менять руководителей, открывать счета в банковских учреждениях, пользоваться услугами нотариусов, оформлять права на земельные участки под церковными постройками и другое.

Как следствие, увеличилось количество межконфессиональных противостояний, усилились религиозная вражда и конфликты в государстве. Регулярно осуществляются провокационные действия отдельными псевдо религиозными организациями, обусловливающими дестабилизацию в украинском обществе. В средствах массовой информации и Интернет-пространстве подается ложная информация об освещении религиозных событий, которая дискредитирует украинскую православную церковь.

Численно увеличилось количество уголовных правонарушений на религиозной основе и судебных процессов по обжалованию актов органов государственной власти. Использование антиконституционных Законов церковными рейдерами, приводит к ежедневной дестабилизации религиозной ситуации в обществе, ухудшения свободы вероисповедания в Украине, создания существенных препятствий для духовного и социального служения церквей и религиозных организаций.

Законы о принудительном изменении названия и подчиненности не соответствуют ни Конституции Украины, ни международным договорам в сфере защиты прав человека. В частности, нормы Законов противоречат положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Международного пакта о гражданских и политических правах, Всеобщей декларации прав человека по вопросам защиты права на свободу вероисповедания.

Благодаря принятию прошлой властью законов, нарушающих права верующих нашей Церкви, религиозные общины УПЦ попали в неравное положение по сравнению с другими религиозными организациями. Еще во времена основания своих религиозных общин, мы не имели возможности предусмотреть негативные последствия, установленные принятыми законами, относительно противоправного изменения легкости или обязанности указывать соответствующее полное название такой организации (объединения), вносить установленные государством изменения в свои уставы, утрату силы уставами религиозных организаций (объединений) из-за невыполнения регламентированных законами обязанности.

Принудительная перерегистрация, изменение названия и подчиненности в канонических вопросах религиозных организаций (объединений) является прямым вмешательством в свободу вероисповедания. Право на автономность религиозных организаций гарантируется Европейской Конвенцией по правам человека и отражено в многочисленных решениях Европейского Суда по правам человека. Религиозная организация имеет право самостоятельно выбирать себе название и ее менять государство не вправе принуждать. Законы прямо нарушают статью 35 Конституции Украины, статья 9 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, статью 18 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года, статья 18 Всеобщей декларации прав человека 1948 года.

Просим Вас, уважаемый господин Президент, применить предоставленные Вам законодательством Украины полномочия, а также свой авторитет и политическое влияние, чтобы отменить Закон Украины № 2673-VIII и Закон Украины № 2662-VIII, которые, наряду с тем, влекущих нарушение конституционных прав и свобод граждан Украины, несут в себе угрозу мира и спокойствия в нашем Государстве, ставят под сомнение искренность провозглашенных Украиной евроинтеграционных стремлений, реализация которых невозможна при условии нарушения прав и свобод человека и особенно уязвимых слоев населения, к которым принадлежат верующие Украинской Православной Церкви.

Настоятель

Приложения:
Приложение 1. Подписи в поддержку верующих Украинской Православной Церкви относительно обращения о нарушении конституционного права на______ листах.

«____» __________________ 2021 года


Приложение 1.
Подписи в поддержку верующих Украинской Православной Церкви относительно обращения
о нарушении конституционного права
11 февраля 2021   Просмотров: 5 252